Vekaletname

 

BİLGİLER 

Av. Tuncay Ertala AKKAYA

İzmir Barosu Baro Sicili: 4093

Adres:  860 Sok. No:1 Kat:5/503  Paşahan Konak - İZMİR

T.C. Kimlik No : 11051030236

BULUNMASI GEREKENLER: 

Ahzu kabz, sulh, hâkimin reddi, davanın tamamını ıslah, yemin teklif etme ve yemini kabul, iade veya red etme, başkasını tevkil, haczi kaldırma, iflası isteme, tahkim ve hakem sözleşmesi yapma, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunma ve bunlara muvafakat verme, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, davadan veya kanun yollarından feragat etme, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etme, yargılamanın iadesini isteme, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açma yetkisi bulunmalı. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili bir dava açılacak ise hangi konularda dava açılması isteniyor ise o konuda yetki verildiği vekâletnamede açıkça belirtilmeli.  

Şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde,  “şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten”  ibaresi olması halinde, hem şirketiniz ve hem de şahsınıza ait işlemler yapılabilir.

 

Boşanma vekâleti özel olup mutlaka fotoğraflı olmalıdır. 

Tanıma ve tenfiz davası için çıkartılacak vekaletnamelerde yabancı mahkeme kararlarının  tanınması ve  tenfizi ibaresi mutlaka yer almalıdır. 

Taşınmaz ile ilgili vekâletnameler özel olup mutlaka fotoğraflı olması gerekir.

 

 KİM DÜZENLER 

Türkiye sınırları dâhilinde mutlaka bir notere gitmeniz gerekmektedir.   

Yurt dışında iseniz, T.C. Konsolosluklarında bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yabancıların mutlaka bir tercümanla başvurması gerekmektedir.             

Bulunduğunuz ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartmanız mümkündür, ancak buna mutlaka  T.C. Konsolosluğundan “Apostille”  şerhi alınması gerekmektedir.

Tasarım ve Uygulama rf